SZABÁLYZAT „Inspirációim Nyereményjáték”

 

 

§ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az „Inspirációim Nyereményjáték” akció Magyarország területén zajlik.

2. Az „Inspirációim Nyereményjáték (a továbbiakban: „Akció”) szervezője Magyarország területén és a nyeremények finanszírozója az ORSAY márkanév alatt működő „MDO” Ktf. vállalat, melynek magyarországi székhelye az alábbi címen található: Bartok Bela ut 15/B I/5, 1246/1, H-1114 Budapest (a továbbiakban: „Szervező”).

3. A Szervező adatai:

Internet: www.orsay.com

E-mail: press@orsay.com

4. Az Akció a jelen Szabályzat szerint működik és az általános jogi előrásoknak megfelelően került megszervezésre.

5. A Szabályzat elérhető a Szervező székhelyén és a www.app.orsay.com/hu weboldalon.

 

§ 2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT

1. Az Akcióban kizárólag olyan, a 18. életévet betöltött, természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Résztvevő”) és szerezheti meg a főnyereményt, aki teljesíti az alábbi részvételi feltételeket:

a) teljes cselekvőképességgel rendelkezik,

b) állandó lakcímmel rendelkezik Magyarország területén,

c) a telefonos Orsay alkalmazás felhasználójának számít,

d) a 3. bekezdésben megadott időszakon belül jelentkezik az Akcióra a jelen  § 2. cikk 5. bekezdésében megadott feltételek szerint,

e) megismerte a jelen Szabályzat tartalmát, teljeskörűen elfogadta és betartja az ebben szereplő rendelkezéseket.

2. Az Akcióból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, az Akcióban közreműködő alvállalkozói és ezek munkavállalói, valamint a Szervezővel és alvállalkozójával közvetlen kapcsolatban álló személyek (tulajdonosi kapcsolatok, személyi kapcsolatok, szervezési kapcsolatok) és ezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. A jelen § 2. cikk 1. és 2. pontjában megadott részvételi és kizárási feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja a jogot a Résztvevő kizárására.

3. Az Akció 2017.11.06-én 00:00 órakor kezdődik és 2017.11.26-án, 23:59 órakor ér véget.

4. Az Akcióban való részvétel önkéntes alapú és ingyenes.

5. A Résztvevőknek az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

a. az Orsay alkalmazás letöltése a mobiltelefonra

b. regisztráció a nyereményjátékra az Akció weboldalán: www.app.orsay.com/hu

c. a regisztráció során kért valamennyi adat megadása (pl. név, vezetéknév, ország, e-mail cím)

d. válasz megadása a nyereményjáték kérdésére: „Honnan szerzed a divat inspirációt?” (a továbbiakban: „Kérdés”)

5.1.   A választ a megjelölt mezőben kell megadni az Akció űrlapon. Az összes Résztvevő csak egyszer vehet részt az Akcióban.

5.2. A Résztvevő a regisztrációjának beküldésével kijelenti, hogy a Szabályzatot megismerte, tartalmát elfogadta, amit az Akció weboldalán található résztvételi jelentkezési űrlapon található, megfelelő mező megjelelölésével jelez. A fentebb megadott műveletek végrehajtásával a Résztvevő beleegyezését adja, hogy az Akció Szervezője a nyeremény megszerzése esetén e-mailt küld részére,  melyben a Résztvevőt személyes adatok megadására kéri, amelyek szükségesek a kapcsolattartáshoz, valamint a nyereményt terhelő adó megfelelő bevallásához és megfizetéséhez.

6. A Résztvevő kijelenti, hogy az Akció Kérdésre megadott válaszához fűződő szerzői jogai nem korlátozottak semmilyen módon, harmadik személyek jogát nem sértik és harmadik személyeknek nincs olyan joguk, amely a szerzői jogok gyakorlását korlátozná vagy kizárná.

7. Az Akció Résztvevői kijelentik, hogy az Akció Kérdésre megadott válaszok a saját alkotói tevékenységük eredménye. Abban az esetben, ha a beküldött válaszok bármilyen alapon megsértenék harmadik személyek jogait, beleértve a szerzők személyhez fűződő és vagyoni jogait – a Résztvevő köteles a sérelmet szenvedett jogosult által bejelentett jogos kárigényeket teljesíteni és az Akció Szervezőjét a kárigények teljesítése alól mentesíteni. A Szervező az ilyen jogosult által vele közölt kárigényekről az érintett Résztvevőt köteles haladéktalanul az általa megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatni. Abban az esetben, ha az érintett Résztvevő e megkeresésre 15 napon belül nem válaszol, a jogosult kárigényét elismeri, vagy nem ismeri el, de a jogosulttal a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot, és ezt követően az Akció Szervezője teljesítené az esetleges kárigényeket, úgy a Résztvevő köteles a Szervező által a jogosultnak megfizetett teljes összeget visszatéríteni.

A fentebb említett jogok megsértése miatt harmadik fél által az Akció Szervezője ellen kezdeményezett bírósági eljárásban a Résztvevő köteles részt venni az Akció Szervezője oldalán.

8. Az Akció Szervezője kijelenti, hogy a válaszok elfogadása az erre a feladatra kijelölt személy előzetes ellenőrzés útján történjék. Az Akció Szervezője kijelenti, hogy az Akció Kérdésre megadott válaszok nem kerülnek elfogadásra, az ezeket beküldő Résztvevőket pedig kizárja az Akcióból, amennyiben a Kérdésre megadott válasz általánosan elfogadott társadalmi, vallási normákat sért, erőszakos tettekre ösztönöz, faji, vallási vagy etnikai ellentétekről szóló tartalommal bír, vagy a tartalma egyéb módon becsmérlő, valamint, ha a válasz egyébként magyar vagy nemzetközi jogba ütközik, harmadik személyek névhasználathoz, védjegyhez, egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sérti, illetve az Akció Szervezőjét rossz fényben tűnteti fel, annak jó hírnevét vagy más személyhez fűződő jogait sérti. Az Akció Szevezőjének jogában áll a Résztvevőt kizárni a nyereményjátékból, ha a jelen Szabályzat rendelkezései megsértésének gyanúja áll fenn vagy ha a Résztvevő tisztességtelen módon igyekszik befolyásolni a nyereményjáték lebonyolítását.

9.  Az Akció Szervezőjének jogában áll a beküldött Akció Válaszokat megjeleníteni egészben vagy részben az Akciót népszerűsítő médiaanyagokban, az Akcióval kapcsolatos anyagokban és más, az Akció vége után megjelenő anyagokban.

10. Abban az esetben, ha a Résztvevő által beküldött válasz a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői műnek minősül (a továbbiakban: „Mű”), az Akció Résztvevője átruházza az Akció Szervezőjére - időbeli, földrajzi, felhasználási mód vagy mérték tekintetében korlátozás nélkül - a Műre vonatkozó összes vagyoni jogot az Szjt. 63. § rendelkezései szerint. E vagyoni jogok különösen, de nem kizárólag az alábbi felhasználásokra terjednek ki: a Mű részben vagy egészben történő, végleges vagy időleges többszörözése bárminemű eszközzel és bármilyen formában (mindenekelőtt az interneten, a sajtóban, a televízióban, rádióban, mozikban vagy más tömegkommunikációs eszközök segítségével, a felhasznált eszköztől függetlenül); fordítások, a szöveg sorrendjének felcserélése vagy más jellegű módosítása,  a Mű megváltoztatott tartalmú és jellegű változatának bármily jellegű terjesztése külön engedélyek nélkül (függő jogok);  a Mű terjesztésének joga az informatikai hálókon és a válasz teljes körű felhasználása (beleértve a Résztvevő vezetéknevét és nevét), különösképp a Szervező marketing és reklám céljaira. A Műre vonatkozó vagyoni jogok jelen pont szerinti átruházása fejében a Résztvevőt megillető díjazásként a Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy az Akció keretében a jelen Szabályzat § 4. cikke alapján kiválasztott nyertes Mű szerzője a Szabályzat § 5. cikkében meghatározott nyereményben részesül.

 

§ 3. SZEMÉLYES ADATOK

1. Az Akció keretében a Résztvevők által megadott személyes adatok kezelője az ORSAY GmBH, melynek székhelye: Willstätt, Németország, (levelezési cím: Im Lossenfeld 12 D-77731 Willstätt-Sand); Cégnyilvántartás: Amtsgericht Freiburg HRB 370336 (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

2. A Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, lakcímüket, valamint e-mail címüket és telefonszámukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az Akcióval kapcsolatosan kezelje. Az adatok megadása nem kötelező, de szükséges az Akcióban való részvételhez és az esetleges Nyeremény átvételéhez.

3. A Résztvevő beleegyezesésvel az Akció Szervezője és az Adatkezelő marketing célokból is felhasználhatja a személyes adatokat, a fentebb, az 1. bekezdésben megadottak szerint.

4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az press@orsay.com e-mail címen vagy a (Im Lossenfeld 12 D-77731 Willstätt-Sand) postai címen. Ezenkívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Résztvevő egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): press@orsay.com e-mail címen..

5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Akcióból való kizáráshoz vezet, ha az Akció lebonyolításához szükséges adatok törlését – kivéve a marketing tartalmú megkeresésekhez adott hozzájárulás visszavonását - a nyeremények átadása előtt kérelmezi. A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, az Akció során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Akció lebonyolításához -és annak idejére- valamint további promóciók és kommunikációk kapcsán kezelje. Az Adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

§ 4. A NYEREMÉNYEK KIOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Az Akció Kérdésre beküldött válaszokat a Vizsgabizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) értékeli, melynek tagjait az Akció Szervezője választja ki. A döntést a Bizottság tagjai hozzák meg a szubjektív benyomásaik alapján.

2. A választ beküldő Résztvevők közül a Bizottság egy győztest választ ki (a továbbiakban: „Győztes”), aki a Bizottság tagjainak véleménye szerint a legjobb választ adta meg az Akció Kérdésre. Az Akció eredményét és a Győztest a Szervező 2017. december 8-án hirdeti ki. A Győztes a regisztráció során megadott e-mail címre is értesítést kap. 

 

§ 5. NYEREMÉNYEK

1. Az Akció nyereménye 20X 35 000 FT értékű vásárlási utalvány, melyeket a Magyarország területén található ORSAY üzletekben lehet felhasználni.

A Győztes nem adhatja át a nyeremény megszerzésének jogát harmadik személyeknek. A nyeremények nem válthatóak be pénzbeli értékekre.

FIGYELEM: Az ORSAY Bizottság, melyet az Akció Szervezője választott, jogosult a Győztes kizárására, amennyiben a Győztes, illetve a Mű a Szabályzat § 2. cikke 1., 2., 5., 6. és 8. bekezdésben megadott feltételeknek nem felel meg. 

2. A nyeremény végösszege a Győztest terhelő adóval növekszik, mely összeg természetes személyeket illető személyi jövedelemadó kifizetésére szolgál. Ez az összeg nem kerül kifizetésre, az Akció Szervezője közvetlenül a megfelelő adóhivatalba fizeti be a nyereményt terhelő személyi jövedelemadóként.

 

§ 6. AZ AKCIÓ EREDMÉNYÉNEK MEGHIRDETÉSE

1. A Résztvevő a nyereményjáték eredményeiről a regisztráció során megadott e-mail címre kap értesítést.

2. A Győztesnek az eredmények meghirdetésétől számított 7 napon belül az alábbi személyes adatokat kell elküldenie a press@orsay.com címre: név, vezetéknév, cím, telefonszám. Ezeknek a valós, teljes adatoknak megadása a nyeremény Győztes általi átvételének a feltétele.

3. A Szervező kijelenti, hogy a - szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés eseteit kivéve - nem vállal felelősséget az olyan helyzetekért, amelyben azért nem képes átadni a nyereményt, mivel a kellő gondosság ellenére nem tudja felvenni a kapcsolatot a Résztevővel, mivel a Résztvevő nem adja meg a szükséges adatokat, hibás vagy kitalált információkat ad meg  vagy nem frissíti az adatokat. A nyeremények nem válthatóak be pénzbeli értékekre vagy más jellegű nyereményekre. A nyeremény jogát nem lehet átadni harmadik személyeknek.

 

§ 7. PANASZKEZELÉS

1. Az összes, az Akció szervezésével kapcsolatos panaszt a Résztvevő az Akció Szervezőjének címére küldheti el.  A panasz tárgyát nem képezheti az Akció Kérdésre megadott válaszok értékelése, melyeket az ORSAY Akció Bizottság a saját belátása szerint, szubjektív szempontok alapján legjobbnak/legeredetibbnek talált.

2. A panaszbejelentésre a Résztvevőknek 14 napja van a rendellenességek felfedezésének időpontjától számítva és a panasznak tartalmaznia kell a beküldő személyi adatai és a panasz pontos okát. 

3. A panaszt az Akció Szervezőjéhez kell irányítani, a címre, melyet a § 1 2. bekezdése tartalmaz. A panaszban fel kell tüntetni az alábbi hivatkozást: „Panaszbejelentés – Inspirációim Akció”.

4. A Bizottság a panaszt a kérelem iktatásától számított 14 napon belül köteles felülvizsgálni. A választ a panaszra a Bizottség levélben adja meg és haladéktalanul elküldi futárszolgálattal a Résztvevőnek a fenti határidőben.

5. Amennyiben a panasz kivizsgálása nem hozott eredményt, vagy nem történt meg, a jogvita további rendezésére a hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok rendelkeznek illetékességgel.

 

§ 8. ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

1. Az Akció Szervezője díjmentesen biztosít hozzáférést az Akció Résztvevőinek ahhoz az internetes felülethez (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek segítségével a Résztvevők elküldhetik az Akció keretében feltett Kérdésre a válaszaikat.

2. Az Akció Szervezője által biztosított információs társadalommal összefüggő szolgáltatások magukba foglalják:

2.1. információnyújtás az Akció Szervezője tevékenységéről, az ORSAY márkájú termékekről, az Akció folyamatáról szóló tartalmakról és a Győztesről;

2.2. elektronikus űrlap használatát, mely szükséges az Akcióra történő jelentkezéshez;

2.3. kapcsolattartás az Akció Szervezőjével.

3. A szolgáltatások, melyekről fentebb, a 2. bekezdésben van szó, az összes internetes végfelhasználó számára elérhetőek, a 2.3 pontban meghatározott szolgáltatást viszont kizárólag a jelen Szabályzat § 1. cikke 2. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő személyek vehetik igénybe.

4. A Résztvevők a Weboldalon nem tehetnek közzé jogellenes, jogszabályokba vagy a közerkölcsbe ütköző tartalmakat.

5. A Weboldal használatához működőképes, mobilkommunikációra alkalmas és az internetes hálózathoz csatlakozni képes eszköz szükséges, , valamint 9-es vagy újabb verziójú Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngészővel rendelkezik.

6. A Weboldal úgynevezett sütiket használ, melyek a Résztvevő eszközén kerülnek elmentésre. A sütikhez a továbbiakban az Akció Szervezője szerez hozzáférést. A sütik a  Résztvevők azonosítására, a munkamenet folyamatának fenntartására hivatottak, statisztikai célokat szolgálnak és a hálózaton megjelenített tartalmak optimalizálását segítik elő. A Résztvevő  beleegyezhet a sütik tárolására a felhasznált eszközén és hozzáférhet a sütikhez a böngésző beállításainak segítségével. A Résztvevő ugyanezen a módon meghatározhatja a sütik tárolásának és a hozzáférés megszerzesének feltételeit. A Résztvevő  letilthatja a sütiket az internetes böngésző beállításaiban, de ebben az esetben a Weboldal használata során a Résztvevő technikai nehézségekbe ütközhet.

 

§ 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.  Az Akció Szervezője a jelen Szabályzat § 8. cikkében meghatározott szolgáltatásokkal összefüggésben kijelenti, hogy:

1.1. nem számít fel a Weboldal látogatóitól és a Résztvevőktől óvadékot és nem igényel más pénzügyi biztosítékot;

1.2. nem alkalmaz alternatív vitarendezési módszereket (bíróságon kívüli panaszkezelés és jogorvoslat), amennyiben nem kötelezik erre a magyar jog kógens rendelkezései;

1.3. a szerződések, amelyeket az Akció Résztvevőjével köt, magyar nyelvűek.

2. A Szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

3. Abban az esetben, ha egy vagy több a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezés bármilyen okból érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez az érvénytelenség,  jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a többi, jelen Szabályzatban foglalt rendelkezés érvényességét, a Szabályzatot pedig akként kell értelmezni, mintha az érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezés soha nem lett volna a Szabályzat része, és a Szabályzat az Akció Szervezőkének eredeti szándéka szerinti lehető legnagyobb mértékben érvényben marad.

 

Budapest, 2017.11.06.

MDO Kft. Igazgatósága

<span styl<="" p="">