REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

(REGULAMIN ORSAY KLUB)

 

ORSAY KLUB jest to Program Lojalnościowy, który umożliwia zbieranie Punktów Klubowych, ich wymianę na Bony Klubu Orsay,  otrzymywanie  zaproszeń na wydarzenia specjalne, udział w różnorodnych akcjach klubowych oraz wiele innych korzyści. Regulamin stanowi podstawę działania Orsay Klub oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika Klubu Orsay.

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.         Organizatorem Programu Lojalnościowego jest spółka ORDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068811; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000.00 zł, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie i adres do doręczeń: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 6772001669, REGON: 351359195, adres poczty elektronicznej: club@orsay.com, numer telefonu: 800 800 780 (infolinia bezpłatna), 71 306 88 88 (opłata zgodna z taryfą operatora).

 

1.2.         Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

 

1.3.         Program Lojalnościowy organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem orsay.com, w aplikacji mobilnej ORSAY oraz w Sklepach Stacjonarnych.

 

 

2.       DEFINICJE:

 

2.1.         Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

2.1.1.      APLIKACJA MOBILNA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Klientowi dokonywanie zakupów.

 

2.1.2.      BON KLUBU ORSAY – Bon o określonej wartości, który Klient otrzymuje po dokonaniu wymiany Punktów. Bon upoważnia do wykorzystania zniżki na zakupy Produktów Orsay.

 

2.1.3.      KARTA KLUBU ORSAY – Karta wydawana Klientowi podczas zapisywanie się do Programu Lojalnościowego.

 

2.1.4.      KLIENT, UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

 

2.1.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

2.1.6.      KONTO KLIENTA - Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o posiadanych przez niego Punktach lub Bonach Klubu Orsay.

 

2.1.7.      ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – spółka ORDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068811; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000.00 zł, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie i adres do doręczeń: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 6772001669, REGON: 351359195, adres poczty elektronicznej: club@orsay.com, numer telefonu: 800 800 780 (infolinia bezpłatna), 71 306 88 88 (opłata zgodna z taryfą operatora).

 

2.1.8.      PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

2.1.9.      PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, KLUB ORSAY, ORSAY KLUB – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

2.1.10.    PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

2.1.11.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

 

2.1.12.    SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.orsay.com.

 

2.1.13.    SKLEP STACJOARNY – stacjonarny punkt sprzedaży Produktów ORSAY.

 

 

3.       WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

3.1.         Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

 

3.1.1.      Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego:

 

3.1.1.1.    w Sklepie Stacjonarnym – poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oddanie go sprzedawcy celem wprowadzenia danych do systemu. Z chwilą wypełnienie formularza zgłoszeniowego, Klient zostaje zapisany do Programy Lojalnościowego.

 

3.1.1.2.    za pomocą Aplikacji Mobilnej – poprzez dodanie do koszyka zakupowego bezpłatnego Produktu “Karta Klubu Orsay”.

 

3.1.1.3.    za pomocą Sklepu Internetowego - poprzez dodanie do koszyka zakupowego bezpłatnego Produktu “Karta Klubu Orsay”.

 

3.2.         Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: club@orsay.com lub też pisemnie na adres: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 

 

4.       KARTA KLUBU ORSAY

 

4.1.         Klient, przystępując do Programu Lojalnościowego, otrzymuje Kartę Klubu Orsay.

 

4.2.         Karta Klubu Orsay, w przypadku przystąpienie do Programu Lojalnościowego w Sklepie Stacjonarnym wydawana jest Klientowi przez ekspedienta od razu w chwili przystąpienia do Programu Lojalnościowego, zaś w przypadku przystąpienia do Programu Lojalnościowego w Sklepie Internetowej lub za pomocą Aplikacji Mobilnej, Karta Klubu Orsay wysyłana jest przez Organizatora, na podany adres do wysyłki.

 

4.3.         Karta Klubu Orsay jest ważna 3 lata od chwili jej wydania, przy czym każde kolejne zawarcie Umowy Sprzedaży powoduje liczenie czasu ważności od chwili zawarcia ostatniej Umowy Sprzedaży.

 

4.4.         W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karty Klubu Orsay, ORSAY nie dostarcza nowej, plastikowej Karty Klubu. Klient może pobrać/ skorzystać z Aplikacji Mobilnej ORSAY, gdzie dostępna jest cyfrowa Karta Klubu Orsay, po zarejestrowaniu się jako nowy klient (jeżeli jeszcze nie korzystał ze sklepu internetowego) lub używając danych do logowania ze sklepu internetowego orsay.com. W sklepie stacjonarnym Klient może podać imię i nazwisko przy kasie i okazać dokument tożsamości.

 

4.5.         Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia Karty Klubu Orsay, gdy Klient mimo wezwania ze strony Organizatora, z podaniem przyczyny, narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Karty Klubu Orsay.

 

4.6.         Zawieszenie Karty Klubu Orsay może nastąpić na czas określony wskazany przez Organizatora lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Karty Klubu Orsay nie jest możliwe zbieranie Punktów ani wymienianie ich na Bony Klubu Orsay. W czasie zawieszenia Karty Klubu Orsay Uczestnik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. Organizator odwiesza Kartę Klubu Orsay niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

4.7.         Organizator w przypadku zawieszenia Karty Klubu Orsay na ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jej zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi umowę o korzystanie z Programu Lojalnościowego z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

 

 

5.       WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

5.1.         Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony. W terminie do ostatniego dnia roku następującego po roku, w którym Klientowi przyznane zostały Punkty, Klient jest uprawniony do zakupienia Produktu w Sklepie Internetowym, Aplikacji Mobilnej lub w Sklepie Stacjonarnym w cenie obniżonej zgodnie z poniższym przelicznikiem: 100 Punktów – rabat 1 zł poprzez przyznanie Bonu Klubu Orsay.

 

5.2.         Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej po zalogowaniu się przez Klienta do swojego Konta z Kartą Klubu Orsay  lub w Sklepie Stacjonarnym po okazaniu ważnej Karty Klubu Orsay. Punkty przyznawane są automatycznie z chwilą wydania Produktu Klientowi.

 

5.3.         Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

 

1 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 4 Punkty

 

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, przyznane mu wcześniej Punkty z tytułu tej umowy sprzedaży, zostaną odjęte z Konta Klienta, z chwilą odstąpienia od umowy.

 

5.4.         Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

 

5.5.         Punkty nie są przyznawane Klientowi za wartość nominalną Bonu Klubu Orsay  (w przypadku zakupów z Bonem Klubu Orsay) oraz w przypadku wykorzystywania przez niego karty podarunkowej ORSAY. 

 

5.6.         Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.

 

5.7.         Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: club@orsay.com lub też pisemnie na adres: Ordipol Sp. z o.o., Dział Customer Service, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 

 

6.       ZASADY WYKORZYSTANIA PUNKTÓW.

 

6.1.         Bony Klubu Orsay ważne są przez okres 3 miesięcy od dnia ich wydania Klientowi.

 

6.2.         Bon Klubu Orsay wygenerowany w Sklepie Stacjonarnym może być wykorzystany tylko w każdym Sklepie Stacjonarnym.

 

6.3.         Minimalna ilość Punktów jaką Klient może zamienić na Bon Klubu Orsay to 2000 Punktów, co odpowiada wartości 20 zł. Bony Klubu Orsay generowane są za pełne dwu-setki Punktów. Punkty, które wykraczają poza setkę Punktów możliwych do przeliczenia na Bon Klubu Orsay pozostają na Koncie Klienta.

 

6.4.         Klient jednorazowo może wykorzystać maksymalnie 3200 Punktów.

 

6.5.         Wartość Umowy Sprzedaży, przy której ma zostać wykorzystany Bon Klubu Orsay musi być wyższa niż wartość nominalna Bonu. Przy zakupie kilku Produktów, wartość Bonu zostaje rozłożona proporcjonalnie do każdego Produktu.

 

6.6.         W przypadku chęci skorzystania z zebranych Punktów w Sklepie Stacjonarnym, Klient zobowiązany jest do okazania Karty Klubowej lub podania swojego imienia i nazwiska i okazania dokumentu tożsamości.

 

6.7.         W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, podczas, której został wykorzystany Bon Klubu Orsay, Klient otrzymuje z powrotem na swoje Konto Klubu taką ilość Punktów, jaka odpowiada wartości zniżki pobranej z Bonu Klubu Orsay na zwracany Produkt

 

6.8.         Rabat określony w pkt 5.1 nie sumuje się z rabatem przysługującym Klientowi z innego tytułu niż niniejszy Program Lojalnościowy.

 

6.9.         Organizator może przyznać Klientowi, na odrębnie określonych zasadach, dodatkowy rabat określony procentowo, decydując jednocześnie czy sumuje się on z rabatem określonym w pkt 5.1.

 

6.10.      Wypłata równowartości Bonu Klubu Orsay oraz innych korzyści Klubu Orsay w gotówce nie jest możliwa.

 

 

7.       DANE OSOBOWE

 

7.1.         Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

 

7.2.         Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;

 

7.3.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora)

 

7.4.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

7.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: club@orsay.com albo pisemnie na adres Administratora: Ordipol Sp. z o.o., Dział Customer Service, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 

 

8.       WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

8.1.         Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: club@orsay.com  lub też pisemnie na adres: Ordipol Sp. z o.o., Dział Customer Service, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

9.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1.         Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: club@orsay.com lub też pisemnie na adres: Ordipol Sp. z o.o., Dział Customer Service, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 

9.2.         Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

9.3.         Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

 

10.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.      Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

 

10.2.      Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz Nagrody.

 

10.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.