REGULAMIN PROGRAMU KLUBU ORSAY

 

ważny do 06.09.2017

 

      I.        Regulamin programu

 

1.               Organizatorem programu KLUBU ORSAY, zwanego dalej „Klubem” jest Ordipol Sp. z o.o., Z siedziba w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Logistycznej 1, NIP: 677-20-01-669, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000068811, zwany dalej „Organizatorem”.

2.                Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika Klubu, zwanego w dalszej części „Uczestnikiem”.

3.         Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora programu oraz na stronie internetowej: www.orsay-club.pl.

 

    II.        Postanowienia ogólne

 

1.         Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów sklepów ORSAY.

2.         Sklepy klubowe ORSAY znajdują sie na terenie całej Polski.

3.         Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Klubu jest Ordipol Sp. z o.o. z siedziba
w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Logistycznej 1. Na zlecenie Ordipol Sp. z o.o. dane osobowe Uczestnika, w zakresie wynikającym z działań Klubu, przetwarzane są również przez firmę Arch – Data Business Solutions Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, ul. Ogrody 29/1. Arch – Data Business Solutions Sp. z o.o. jest podmiotem określonym w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, zwanej dalej „Ustawa”), którego obejmują regulacje dotyczące administratora danych osobowych.

 

  III.        Warunki członkostwa w Klubie

 

1.         Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Punkty oraz prawa

wynikające z uczestnictwa w Klubie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.

2.         Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zakup co najmniej jednego towaru w sklepie ORSAY, bez względu na jego wartość, oraz wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawda formularza zgłoszeniowego wraz z przekazaniem go sprzedawcy ORSAY, bądź skorzystanie z szybkiej rejestracji online. Klientka podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego otrzymuje Kartę KLUBU ORSAY.

3.         Rejestracja online na stronie www.orsay.com: Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy w salonie ORSAY poprzez podanie swojego adresu e-mail, otrzymuje link aktywacyjny na podany przez siebie adres e-mailowy. Po uzupełnieniu wszystkich danych na stronie internetowej Uczestnik otrzymuje na swoje konto 800 punktów klubowych.

4.         Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zażądać usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.

5.         Jednemu Uczestnikowi mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.

6.         Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

 

  IV.        Uprawnienia Uczestnika

 

1.         Wraz z zarejestrowaniem sie w Klubie, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich elementów Klubu,
w szczególności:

·      uczestniczenia w systemie punktowym,

·      korzystania ze specjalnych ofert dla Uczestników Klubu.

2.         Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu
 jest posiadanie ważnej karty klubowej, o której mowa w pkt. V.1 Regulaminu.

3.         Warunkiem koniecznym do korzystania z ofert specjalnych przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest wpisanie danych osobowych Uczestnika do bazy danych Klubu. Rejestracja danych osobowych trwa do 6 tygodni.

4.         Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Organizatora na adres wskazany w punkcie I. 1 niniejszego Regulaminu.

 

    V.        Karta

 

1.         Członkostwo rozpoczyna sie z chwila otrzymania przez Uczestnika Karty KLUBU ORSAY (zwanej dalej „Karta”).

2.         Karta jest ważna od dnia wydania przez okres 3 lat.

3.         Po upływie 3 lat ważność Karty przedłuża sie automatycznie na następny rok, o ile w roku poprzedzającym Uczestnik dokonał jakiegokolwiek zakupu w sklepach Organizatora w ramach sieci sklepów klubowych ORSAY. Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu w sklepie ORSAY, a tym samym nie zwiększy ilości punktów na Karcie, Karta ulegnie automatycznej dezaktywacji.

4.         Warunkiem ponownej aktywacji Karty jest dokonanie zakupu określonego w pkt. III.2 Regulaminu.

 

  VI.        System punktowy

 

1.         Uczestnik jest premiowany za dokonywanie zakupów w sieci sklepów ORSAY: za każdą pełną wydana złotówkę na zakupy otrzymuje 4 punkty Klubu. Dotyczy to zarówno zakupu artykułów w regularnej cenie, jak i artykułów przecenionych.

2.         Zbieranie punktów jest możliwe tylko wtedy, gdy Uczestnik przy zakupach okaże Kartę. Istnieje możliwość dopisania punktów, jeśli Uczestnik skontaktuje sie z Infolinia KLUBU ORSAY w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu i przedstawi wymagane dane pochodzące z paragonu.

3.         W przypadku wydania Uczestnikowi bonu KLUBU ORSAY, liczba punktów na podstawie, której został wydany bon, zostaje automatycznie ściągnięta z konta Uczestnika.

4.         Zebrane punkty mogą zostać wymienione na bony rabatowe (zwane dalej „bonami towarowymi KLUBU ORSAY”).

5.         Bon towarowy KLUBU ORSAY uprawnia jego posiadacza do zapłaty wyłącznie za towary oferowane przez Organizatora w ramach sieci sklepów klubowych ORSAY. Bon towarowy KLUBU ORSAY nie stanowi papieru wartościowego: ”zaplata za towar” przy użyciu bonu towarowego KLUBU ORSAY rozumiana jest w niniejszym Regulaminie, jako udzielenie przez Organizatora Uczestnikowi nabywającemu towar rabatu w wysokości wartości nominalnej bonu towarowego KLUBU ORSAY.

6.         Bony towarowe nie uprawniają do zapłaty za towary o obniżonej cenie (z jakiegokolwiek powodu) w stosunku do pierwotnej ceny sprzedaży.

7.         Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę. Uczestnik, realizując wydany mu bon towarowy KLUBU ORSAY, zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną towaru a wysokością udzielonego rabatu (wartością bonu towarowego KLUBU ORSAY). Maksymalnie 3600 punktów (=36 PLN ) może zostać wykorzystanych jednorazowo. BON KLUBU ORSAY nie może zostać wykorzystany do zapłaty za koszta transportu. Opłata musi być uiszczona przez klienta.

8.         Uczestnik może zbierać punkty we wszystkich krajach, w których funkcjonuje Klub, jednak realizować bony można jedynie w kraju, w którym zakładana była Karta. Ważność bonów i punktów jest ograniczona czasowo. W przypadku niewykorzystania ich w wyznaczonym terminie, bony trąca automatycznie ważność i nie mogą być zrealizowane, a punkty ulegają przepadkowi. Punkty w takiej sytuacji nie są zwracane Uczestnikowi na konto. Utrata ważności bonów towarowych ORSAY nie uprawnia do uzyskania jakichkolwiek innych świadczeń pieniężnych, w tym wypłaty gotówki.

9.         Punkty zebrane przez Uczestnika mogą być wymienione na bony towarowe ORSAY najpóźniej do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym Uczestnik uzyskał pierwszy (-e) punkt(-y). Po tej dacie punkty niewymienione na bony towarowe ORSAY tracą automatycznie ważność, a dokonywane zakupy są premiowane od nowa na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

10.      Bon towarowy może zostać zrealizowany w dniu jego wydrukowania, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wręczenia go Uczestnikowi.

11.      Z chwila wydania Uczestnikowi bonu towarowego ORSAY, przechodzi na niego całkowite ryzyko utraty, zagubienia, zniszczenia albo uszkodzenia tego bonu. Uczestnikowi nie zostanie wydany duplikat bonu, nie zostaną zwrócone także punkty na konto punktowe Uczestnika.

12.      Informacja o ilości punktów Uczestnika znajdować się będzie na stronie www.orsay-club.pl, w sklepach ORSAY a także na Infolinii KLUBU ORSAY.

13.      Bonów towarowych KLUBU ORSAY nie można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi. W szczególności oznacza to, iż bon towarowy KLUBU ORSAY nie może być wykorzystany do zapłaty za towar oferowany w ramach jakiejkolwiek akcji promocyjnej lub specjalnej oferty.

14.      Bonów towarowych KLUBU ORSAY nie można kumulować, tzn. nie można zapłacić za towar w ramach jednego zakupu (jednej transakcji) jednocześnie dwoma lub większa ilością bonów. Jeden bon towarowy KLUBU ORSAY oznacza jeden zakup (jedna transakcje), przy czym w ramach jednego zakupu możliwe jest nabycie dwóch lub więcej towarów. W takiej sytuacji rabat przyporządkowywany jest do każdego z nabywanych towarów, proporcjonalnie do ceny tych towarów.

15.      Towar niewadliwy, nabyty przy zakupie, w ramach którego zaplata za towar nastąpiła bonem towarowym KLUBU ORSAY nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar wadliwy podlega reklamacjom na zasadach ogólnych.

16.      Zebrane punkty są automatycznie wymieniane na bony towarowe KLUBU ORSAY po uzbieraniu minimum 2.000 punktów. Bony drukowane są w sklepach ORSAY.

 

VII.        Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność Uczestnika Klubu

 

1.         Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

2.         Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik:

·      wyraża zgodę na uczestnictwo w programie KLUBU ORSAY,

·      akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,

·      potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.

3.         Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora, firmy powiązane z nim kapitałowo oraz współpracujące przy organizacji programu KLUBU ORSAY. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji droga elektroniczna (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawa oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4.         Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie.

 

VIII.        Inne postanowienia

 

1.        Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.

2.        Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Uczestnika.

 

  IX.        Zmiany regulaminu

 

1.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 lipca 2013 r.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

·      w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

·      w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Uczestnika,

·      w związku z rozszerzeniem oferty programu KLUBU ORSAY,

·      w związku z istotna zmiana profilu działalności gospodarczej Organizatora.

3.         Treść zmienionego Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.orsay-club.pl oraz jest udostępniana w siedzibie Organizatora.

4.         Każda zmiana obowiązywać będzie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej umieszczenia na wskazanej stronie internetowej.

5.         W razie, gdy którykolwiek Uczestnik nie zaakceptuje treści nowego/zmienionego Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu.